Algemene lesvoorwaarden

 

  1. De lesovereenkomst gaat in op ………………. en geldt tot ………… / voor onbepaalde tijd.
  1. De lestijden en lesvorm worden in onderling overleg vastgelegd. De leerling(e) stuurt hiervan een bevestiging.
  1. Lessen kunnen op een vaste dag en tijd plaatsvinden. Incidenteel kan een les in overleg een week van te voren verplaatst worden naar een andere tijd of naar een andere dag.
  1. De vakantietijden zijn overeenkomstig die van het lager/voortgezet onderwijs in de regio. Extra lessen, tijdens vakanties of feestdagen, zijn altijd mogelijk. Ik vraag u vriendelijk, bij aanvang van de overeenkomst, een jaaroverzicht van de lessen en vakanties in te leveren (bij voorkeur  per  e-mail).

Lesgelden

  1. Het totaal verschuldigde bedrag dient bij vooruitbetaling worden voldaan, éénmalig per jaar, per half jaar, per kwartaal, of per maand. Het lesgeld dient 5 dagen voor aanvang van een periode bijgeschreven te worden op de rekeningnummer. U dient hierbij te vermelden welke periode het betreft (jaar, eerste helft / tweede helft van het jaar, kwartaal, maand).
  2. De standaardtarieven kunnen dan veranderen, afhankelijk van lesduur, frequentie en de plaats van de les.
  3. Jaarlijks kan er een tariefwijziging plaatsvinden i.v.m. de inflatie. Deze zal een maand vóór het ingaan van het nieuwe tarief kenbaar worden gemaakt. Wijziging van het lesgeld wordt schriftelijk doorgegeven. Dat kan één keer per jaar.
  4. Als de leerling geen gebruik maakt van een afgesproken lesuur is toch lesgeld verschuldigd. Wel is de docente bereid te kijken of zij een inhaalmogelijkheid heeft.
  5. Bij afwezigheid van de docente wordt de afspraak, in overleg, verzet. Als er geen andere datum mogelijk/beschikbaar is, zal het lesgeld terugbetaald worden.
  6. Bij niet tijdige betaling van het lesgeld ontvangt de lesgeldplichtige éénmalig een schriftelijke herinnering, verhoogd met EUR 15,-  administratiekosten.

Beëindiging

11 . De overeenkomst kan uiterlijk één maand voorafgaande aan de  beëindiging van de lessen – zowel door de docente als door de leerling – worden opgezegd. Opzegging dient schriftelijk te geschieden, bij voorkeur via e-mail. Dit houdt in dat na de opzegging nog één maand lesgeld verschuldigd is en dat de leerling recht heeft op deze lessen.